990 Kč

Není skladem Sledovat dostupnost
ks
(0 ks na skladě)

Univerzální modul dálkového ovládání RTX 868 MHz Více

Výrobce: FLAJZAR, s.r.o. Kód produktu: RTX-SMA

Modul RTX je určen pro snadnou realizaci dálkových ovládání a pro přenosy povelů a stavů nejrůznějších zařízení. Modul již obsahuje kompletní algoritmus kódování, zabezpečení přenosu, dekódování a kompletní VF část. Zákazník nic neprogramuje.

Jedná se univerzální modul, který lze nastavit přepínačem do režimu vysílače nebo přijímače. Stačí jen připojit na vstupy tlačítka, optočleny nebo jiný bezpotenciálový spínací prvek. Na výstupy pak přímo spínací relé nebo opět jiný oddělovací prvek (optočlen apod.). O přenos informace se postará již samotný modul, stejně tak jeho bezpečnost a odolnost proti vnějšímu rušení. Do paměti přijímače lze uložit až 20 vysílačů, se kterými pak komunikuje. Stav na vstupu vysílače je promítán na výstup přijímače. Modul neobsahuje anténu.

Technické parametry:
Frekvence: 868MHz
Modulace: FSK
VF vysílací výkon: +12dBm

modul RTX v režimu vysílače
napájení: 3V ( piny +3V0 a GND)
nebo 5-25V (piny GND a +VCC)
odběr v klidu: 11uA (3V), 1mA(12V)
odběr při vysílání: 4 mA (3V)

modul RTX v režimu přijímače
napájení: 5-25V (piny GND a +VCC)
odběr příjem aktivní:7 až 9 mA (12V)
max. povolený proud jedním výstupem je 100 mA 

rozměry modulu: 49x30mm
||||
The RTX module is designed for easy remote control implementation and for transmitting commands and states of the most various devices. The module already includes a complete coding algorithm, transmission safety, decoding and a complete VF part. The customer doesn‘t programme anything.

This is a universal module that can be set to the transmitter or receiver mode with a switch. All you have to do is connect optocouplers or other potential-free switching element to the button inputs. Then the switching relay or the other separating element (optocoupler, etc.) connect directly to the outputs. The module itself will take care of information transfer as well as its safety and resistance to external interference. Up to 20 transmitters can be stored in the receiver's memory which it then communicates with. Transmitter input status is refelcted in the receiver output.

Technical parameters:
Frequency: 868MHz
Modulation: FSK
VF transmit power: + 12dBm

RTX module in transmitter mode
Power: 3V (pins + 3V0 and GND)
or 5-25V (pins GND and + VCC)
consumption when iddle: 11uA (3V), 1mA (12V)
Transmission consumption: 4 mA (3V)
RTX module in receiver mode
Power: 5-25V (pins GND and + VCC)
active consumption/receipt: 7 to 9 mA (12V)

module dimensions: 49x30mm
||||
Modul RTX ist für die einfache Realisierung einer Fernsteuerung und für die Übertragung von Befehlen und Zuständen verschiedenster Geräte bestimmt. Das Modul enthält schon den kompletten Codierungs-Algorithmus, gesicherte Übertragung, Codierung und einen kompletten VF-Teil. Der Kunde programmiert nichts.

Es handelt sich um ein universelles Modul, welches mi einem Schalter in das Regime Sender oder Empfänger umgeschaltet werden kann. Es genügt an den Eingangsschaltknopf Optokoppler oder andere potenzialfreie Schaltelement anzuschließen. An den Ausgängen dann direkt ein Schaltrelais oder wieder andere Trennelemente (Optokoppler u.ä.). Um die Informationsübertragung kümmert sich schon das Modul selbst, ebenso wie um die Sicherheit und die Beständigkeit gegen äußere Störungen. Im Speicher des Empfängers können bis zu 20 Sender abgespeichert werden, mit denen es dann kommuniziert. Der Zustand am Eingang des Senders wird auf den Ausgang des Empfängers projiziert.

Technische Parameter:
Frequenz: 868MHz
Modulation: FSK
VF-Sendeleistung: +12dBm

Modul RTX im Regime Sender
Einspeisung: 3V (Pins +3V0 und GND)
oder 5-25V (Pins GND und +VCC)
Abnahme im Ruhezustand: 11uA (3V), 1mA(12V)
Abnahme beim Senden: 4 mA (3V)
Modul RTX im Regime Empfänger
Einspeisung: 5-25V (Pins GND und +VCC)
Abnahme Empfang aktiv:7 bis 9 mA (12V)

Maße des Moduls: 49x30mm
||||
Le module RTX est conçu pour réaliser aisément des télécommandes et pour transmettre des commandes ainsi que les états de divers appareils. Le module comprend des sa conception un algorithme de codage complet, une sécurité de transmission, un décodage et une partie RF (radiofréquence) complete. Le client ne programme rien.

Il s’agit d’un module universel pouvant etre réglé sur le mode émetteur ou récepteur a l’aide d’un interrupteur. Il suffit de connecter aux entrées des boutons, des optocoupleurs ou d’autres éléments de commutation libres de potentiel. Il suffit ensuite de raccorder directement aux sorties le relais de commutation ou de nouveau un autre élément de séparation (optocoupleur, etc.). La transmission des informations est déja assurée par le module lui-meme, tout comme sa sécurité et sa résistance aux interférences extérieures. Jusqu’a 20 émetteurs peuvent etre enregistrés dans la mémoire du récepteur avec lesquels il communique ensuite. L’état de l’entrée de l’émetteur est transmis a la sortie du récepteur.

Parametres techniques :
Fréquence : 868 MHz
Modulation : MDF (modulation par déplacement de fréquence)
Puissance d’émission de RF : +12 dBm

Module RTX en mode émetteur
alimentation : 3 V (broches +3V0 et masse/GND)
ou 5 – 25 V (broches masse/GND et +VCC)
consommation a l’arret : 11 µA (3 V), 1 mA (12 V)
consommation pendant la transmission : 4 mA (3 V)
module RTX en mode récepteur
alimentation : 5 – 25 V (broches masse/GND et +VCC)
consommation récepteur actif : 7 a 9 mA (12 V)

dimensions du module : 49 x 30 mm

||||
Az RTX modul lehetővé teszi különféle berendezések egyszerű távkezelését és biztosítja parancsok és állapotok átvitelét. A modul már tartalmazza a teljes kódolási algoritmust, az átvitel bebiztosítását, a dekódolást és a teljes NF részt. Az ügyfélnek semmit sem kell programoznia.

A készülék univerzális termék, amelyet egy kapcsoló segítségével adó vagy vevő üzemmódba kapcsolhatunk át. A bemenetekhez elegendő csupán hozzácsatolni a nyomógombokat, az optocsatolókat vagy egyéb más, potenciálmentes érintkezőelemet.  A kimenetekre pedig közvetlenül ráköthetők kapcsolórelék vagy ismét  egyéb más elválasztó elem (optocsatoló, stb.). Az információtovábbításról már maga a modul gondoskodik, ugyanúgy az információk biztonságáról és a külső zavaró hatások elleni védelemről is. A készülék memóriájába akár 20 adó is elmenthető, amelyekkel képes kommunikálni. Az adó bemenetén lévő állapot átvetítésre kerül a készülék kimenetére.

Műszaki paraméterek:
Frekvencia: 868 MHz
Moduláció: FSK
NF adóteljesítmény: +12 dBm

az RTX modul adás üzemmódban
Tápellátás: 3 V (+3V0 és GND pinek)
vagy 5-25 V (GND és +VCC pinek)
áramfelvétel nyugalmi állapotban: 11 uA (3 V), 1 mA (12 V)
áramfelvétel adás állapotban: 4 mA (3V)
az RTX modul vétel üzemmódban
Tápellátás: 5-25 V (GND és +VCC pinek)
áramfelvétel aktív vétel állapotban: 7 - 9 mA (12 V)

Modulméretek: 49x30 mm